İLÂN

Adalet Bakanlığından
  
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 61 kadrolu şoför, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar ),
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:
a) Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

 

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:
a) 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),
d) Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 liste aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT :

1) Kadrolu şoförlük için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci), teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.
2) Kadrolu şoförlük sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

MANAVGAT ADLİYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK
1 KADROLU ŞOFÖR İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER
Sınavı Yapacak
Adalet Komisyonu
Atanacağı
Adalet Komisyonu
Birimi Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Manavgat Adli Yargı Merkez   Manavgat Adliyesi 1
TOPLAM     1

 

ŞOFÖRLÜK SINAV BAŞVURUSU İÇİN
İSTENİLECEK EVRAKLAR

1)Yarım Kapak Dosya.
2)Başvuru Formu (Adliye Komisyon Kaleminden temin edilebilir). BAKINIZ EK-1
3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet).
4)KPSS 2014 Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi Veya İnternet Çıktısı.
5)Öğrenim Durum Belgesi Fotokopisi (Diploma, Tasdikname, Çıktı vs.)
6)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12. Maddesine Uygun Olarak Eksiksiz Doldurulacak Arşiv Araştırması Formu. BAKINIZ EK-2
7)Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf. (Başvuru formu ve arşiv araştırma formuna yapıştırılan fotoğraflar hariç) (istenilen 1 adet fotoğraf sınav giriş belgesine yapıştırılacaktır…)


8)Adayların Eşlerinin İş Durumlarına İlişkin Dilekçe Şeklinde Beyan. (Adliye Komisyon Kaleminden temin edilebilir). BAKINIZ EK-3

9)Ehliyet fotokopisi(En az B sınıfı ehliyet)

NOT:Müracaatlarını şahsen yapacak olan adaylar 3.madde, 4.madde, 5.madde ve 9.madde’de belirtilen evrakların asılları ile birlikte müracaatlarını yapacaklardır.
NOT:Başvuruların sınavın yapılacağı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Ayrıca 3.madde, 4.madde ve 5.madde’de belirtilen belgelerin fotokopilerini aslı gibidir onaylatacaklardır. (Başvurularını şahsen yapamayacaklar adaylar için)