İLÂN

Adalet Bakanlığından
  
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
EK-1 ve EK-2 listelerde yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 69 teknisyen, 41 destek personeli (kaloriferci) adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

A) Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
B) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.
  
5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 ve EK-2 listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)
Adaylar her bir unvan (teknisyen ve destek personeli (kaloriferci)) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:
a) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,
b) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları tarafından yapılacaktır.
(Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:
Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–3) temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),
d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 ve EK-2 listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Teknisyen pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları,  kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.
2) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar da; teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.
3) Teknisyen pozisyonu için; branşa göre ayrı ayrı başvuru alınacak olup, sözlü sınavlar da ayrı ayrı yapılacaktır. 
4) Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarındaki sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.
Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

 

MANAVGAT MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK
2 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER
Sınavı Yapacak
Adalet Komisyonu
Birimi Adliyesi Verilen İzinler Toplam
Bilgisayar Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Sıhhi Tesisat Teknisyeni Ahşap
Teknisyeni
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Teknisyeni
Elektronik
Teknisyeni
İnşaat Teknisyeni Makine Teknisyeni
Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez   Manavgat Adliyesi         1       1
Mülhakat Serik Adliyesi   1             1

 

 

TEKNİSYENLİK SINAV BAŞVURUSU İÇİN
İSTENİLECEK EVRAKLAR

 

1)Yarım Kapak Dosya.
2)Başvuru Formu (Adliye Komisyon Kaleminden temin edilebilir). BAKINIZ EK-1
3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet).
4)KPSS 2014 Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi Veya İnternet Çıktısı.
5)Öğrenim Durum Belgesi Fotokopisi (Diploma, Tasdikname, Çıktı vs.)
6)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12. Maddesine Uygun Olarak Eksiksiz Doldurulacak Arşiv Araştırması Formu. BAKINIZ EK-2
7)Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf. (Başvuru formu ve arşiv araştırma formuna yapıştırılan fotoğraflar hariç) (istenilen 1 adet fotoğraf sınav giriş belgesine yapıştırılacaktır…)


8)Adayların Eşlerinin İş Durumlarına İlişkin Dilekçe Şeklinde Beyan. (Adliye Komisyon Kaleminden temin edilebilir). BAKINIZ EK-3

9)Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

 

NOT:Müracaatlarını şahsen yapacak olan adaylar 3.madde, 4.madde ve 5.madde’de belirtilen evrakların asılları ile birlikte müracaatlarını yapacaklardır.
NOT:Başvuruların sınavın yapılacağı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Ayrıca 3.madde, 4.madde ve 5.madde’de belirtilen belgelerin fotokopilerini aslı gibidir onaylatacaklardır. (Başvurularını şahsen yapamayacaklar adaylar için)